Gıda Mühendisleri Derneği > Yazılar > Faaliyetlerimiz > Gıda Mühendisleri Derneği (GIDAMUHDER) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
Yayınlayan: admin
Kategori: Faaliyetlerimiz

Gıda Mühendisleri Derneği (GIDAMUHDER) Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, Gıda Mühendisleri Derneği (GIDAMUHDER) tarafından Gıda Mühendisleri Derneği üyeleri, Gıda Mühendisleri Derneği’nin eğitim seminer vb gibi faaliyetlerine katılan kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

(1)  Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Üyelik Başvuru formu, Eğitim/Etkinlik Katılım Formu, Gönüllü Başvuru Formu aracılığıyla fiziki ortamda ve elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Derneğimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin Derneğimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz ile Derneğimizle kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

(2)  Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz,

 • Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Üyelik aidatlarının tahsil edilmesine ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
 • Üyelik takibinin yapılması,
 • Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi,
 • Üyelerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Gönüllülük başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Gönüllülük takibinin yapılması,
 • Göüllülerle ilişkilerin yürütülmesi,
 • Eğitim/Etkinlik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Eğitim/Etkinlik takibinin yapılması,
 • GIDAMUHDER tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin üyelere, gönüllü ve diğer katılımcılara sunulması,
 • Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi
 • Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,

amaçlarıyla işlenmektedir.

(3)  Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar Ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçlarla GIDAMUHDER’in iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler ile paylaşılabilecektir.

(4)  Veri Sahiplerinin Hakları Ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi GIDAMUHDER’e Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da GIDAMUHDER’e önceden bildirmiş olduğunuz ve  sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talepleriniz GIDAMUHDER

tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yazar: admin
asd

Bir cevap yazın